วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในหัวข้อเรื่อง “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases” ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวม 19 สถาบัน โดยในวันนี้ 17 สิงหาคม 2565 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การจัดประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพ และการศึกษาทางการพยาบาลอย่างกว้างขวาง นำไปบูรณาการ และปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และความท้าทายด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวนขึ้น โดยนักเรียนพยาบาล ชมรมดนตรี การแสดง และนาฏศิลป์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้นักเรียนพยาบาลได้แสดงความสามารถ ฝึกภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนา Soft skill และสร้างความสุขร่วมกัน