วันที่ 18 ก.ค.65

พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธีมุฑิตาจิต และพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา