วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.

พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมรับมอบหมายเลขชั้นปี เครื่องหมายนักเรียนปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รวมถึงปฐมนิเทศ แนะนำคณาจารย์ และแผนกสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนพยาบาลที่เป็นบุคคลต้นแบบในแต่ละชั้นปีอีกด้วย