วันที่ 5 ก.ค.65วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดการประชุม “พัฒนาคุณภาพงานพื้นฐาน และระบบการจัดการวารสาร” แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานพื้นฐานของวารสาร ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการงานพื้นฐานของวารสารกับงานทางเทคนิค รวมถึงการดูแลระบบ ThaiJo และการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล TCI ผ่าน Fast-track Indexing เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพผลงานทางวิชาการและวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการเจ้าหน้าที่วารสาร อาจารย์ ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลระบบงานพื้นฐานวารสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ และเป็น reviewer ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้