วันที่ 28 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.

พลโท สรรเสริญ คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อประเมินการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการฝึกศึกษา และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก เพื่อผลิตพยาบาลทหารบกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต