วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.

พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16

เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการบริหารงาน มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน

🌟หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นนี้ มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.- 24 มิ.ย.65 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 40 นาย ทั้งจาก โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ในส่วนกลางและภูมิภาคส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชน