ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหาร ของ นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 58

วันที่ 31 พ.ค.65

พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ. คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์

ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหาร ของ นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 58 ณ รร.จปร. ระยะเวลาการฝึก ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65