วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีแด่

✨พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลต้นแบบดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ และ

✨ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 1 ยืนหยัด ยั่งยืน

👍จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย