วันที่ 2-3 พ.ค.65 พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามบัณฑิต รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี และรพ.ค่ายจิรประวัติ จว.นครสวรรค์โดยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารกองการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยที่เป็นแหล่งฝึก และสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป