วันที่ 5 พ.ค.65 เวลา 08.00 น.นักเรียนพยาบาลทหารบก รุ่นที่ 55 สวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงถึงความรัก เอื้ออารี และความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อผู้บังคับบัญชา และครูอาจารย์ บ่งบอกถึงศักยภาพอันเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ความสง่างาม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลทหารบก ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ อย่างสมภาคภูมิ