วันที่ 6 พ.ค.65 เวลา 10.00 น.พิธีประดับขีดหมวกพยาบาลทหารบกรุ่นที่ 55 จำนวน 100 นาย โดยมี พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM “ขีดหมวกพยาบาลที่ประดับไว้ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พร้อมเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ และเป็นเครื่องเตือนใจว่า กว่าจะมีวันนี้ พยาบาลต้องมุ่งมั่น ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และอดทนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ”