วันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 11.30 น.พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 17 ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 18-22 เม.ย.65 โดยคาดหวังให้พยาบาลพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ มีศักยภาพของการเป็นพยาบาลที่เลี้ยง สามารถสอนทางคลินิก รวมทั้งประเมินผลภาคปฏิบัติ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอนและนิเทศงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยสร้างพยาบาลรุ่นน้องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ