วันที่ 5 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และร่วมตัดสินผลงานการประกวดผลงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ RTANC SAYS พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ ของ นรพ.ทุกชั้นปี และนรช.