วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 09.00ชมรมผู้ปกครอง และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ อาคารกองการศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นทางการศึกษาของนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก นอกจากนั้นเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึง วิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้คณาจารย์ ข้าราชการ กำลังพล และนักเรียน วพบ.ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู) บริเวณหน้าอาคารกองการปกครอง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย