เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.- 24 มิ.ย.65 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 40 นาย จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการบริหารงาน มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน