“ก้าวแรกสู่วิชาชีพพยาบาล”
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 ทุกนาย ที่ได้รับหมวกพยาบาล โดยพิธีมอบหมวกพยาบาล จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 11 ก.พ. 2565 โดยมี พล.ต.หญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีมอบหมวกเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อนักเรียนพยาบาล เมื่อนักเรียนพยาบาลได้รับมอบหมวกพยาบาลแล้ว นั่นหมายความว่า นักเรียนพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม ศึกษา เล่าเรียน เพื่อจะเติบโตเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดี มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยหัวใจของพยาบาลวิชาชีพต่อไป