บ้านเกิดเมืองนอน

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีดำริให้ดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ความรักชาติเผยแพร่ในโอกาสวันชาติไทย โดยได้ดำเนินการจัดทำ MV เพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อปลูกฝังเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของคนไทย

การดำเนินการจัดทำ MV
ขับร้องโดย
นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
จัดทำโดย
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงุกฎเกล้า
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก