วันที่ 16 ธ.ค.64คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MOOCวิทยากร: อาจารย์วรุฒ บุญประยงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิทยบริการ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ณ ห้องประชุมรัตนไตรภพ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก