วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ให้แก่นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะปฏิบัติและพร้อมในการทำบทบาทพยาบาลทหารบก
ซึ่งคำว่า “หยก” หมายถึง นักเรียนพยาบาลที่มีคุณค่าเมื่อได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความรู้และทักษะการพยาบาลมาเป็นอย่างดี ส่วนคำว่า “พิรารักษ์” หมายถึง การดูแลพิทักษ์รักษากำลังพล อันเป็นภารกิจหลักของพยาบาลทหารบกทุกนาย
การจัดการฝึกมีระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะเป็นการฝึกทักษะการพยาบาลและหัตถการที่สำคัญตามขอบเขตวิชาชีพ ได้แก่ การฝึกการคัดแยกผู้บาดเจ็บและการเคลื่อนย้าย การช่วยชีวิตพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัติโนมัติ (AED), การจัดการทางเดินหายใจ, การจัดการภาวะช็อก, การเยียวยาและการปฐมพยาบาลด้านจิตใจการจัดการภาวะสูติศาสตร์ฉุกเฉิน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนจัดการสถานการณ์ใน ๔ สถานการณ์ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ในสนาม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาพิบัติภัย และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เพื่อวางแผนจัดการแก้ไขสถานการณ์ให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
การตัดสินใจการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานเป็นทีม อันจะช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตและอัตลักษณ์ของสถาบัน