การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่49 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.64
โดยในวันที่ 22 พ.ย. 64 มีนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ส่งนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเข้าประกวดและได้รับรางวัลชมเชย 2 กลุ่มด้วยกัน คือ นักเรียนพยาบาลกลุ่มรพ. สต.บางระกำ และ กลุ่มรพ. สต.ท่าพระยา