ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 59 ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 64 – วันที่ 22 เม.ย. 65

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 64 – วันที่ 3 มิ.ย.65

ในปีนี้ มีความแตกต่างจากปีที่แล้ว ดังนี้

1. ผู้สมัครทั้งสองหลักสูตรต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 และ สอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ตามวันสอบของปฏิทินการสอบของ TCAS 65

2. ใช้คะแนนในการสมัครและคัดเลือกที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดังนี้

2.1 หลักสูตรนักเรียนพยาบาลฯ ใช้คะแนน GAT PAT2 และวิชาสามัญ 7 รายวิชา ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ใช้คะแนน GAT ,PAT 2 ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

โดยรายละเอียดให้ดูจากระเบียบการของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครโดยตรงผ่านทาง Website: www.rtanc.ac.th เท่านั้น ศึกษาระเบียบและวิธีการรับสมัครฯ ได้ทาง www.rtanc.ac.th หร์อ โทร 0-2354-7842 (ในเวลาราชการ), 0-2763-4232 (นอกเวลาราชการ)