วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผช.ผบ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนักเรียนแพทย์ และนักเรียนพยาบาลชาย ในพื้นที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก