เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนิโบล ชั้น 4 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พลตรีหญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ พันเอกหญิง รศ. ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ท่านใหม่) ร่วมกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พลตรีหญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน ระบุว่า ตามที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พันเอกหญิง รศ. ดร. สายสมร เฉลยกิตติ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ และด้วยความมั่นใจว่า จากความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ ของพันเอกหญิง รศ. ดร. สายสมร เฉลยกิตติ จะทำให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความเป็นเลิศทางวิชาการยิ่งขึ้นไป

สำหรับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกท่านใหม่ ขอตั้งปณิธานว่าจะปกครอง บังคับบัญชาและปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้นำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ประกอบด้วยธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก อันเป็นสถาบันที่รักของทุกคน ไปสู่ความเจริญ ให้ทัดเทียมกับ สถาบันชั้นนำของประเทศ โดยจะยึดตามนโยบายของกองทัพบก และจะสานต่อเจตนารมณ์ ของอดีตท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทุกท่านที่ผ่านมา