เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ..สายใยผูกพันชาว วพบ.” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรัตนไตรภพ ชั้น 5 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

โดยในปีนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่านด้วยกัน คือ

  1. พลตรีหญิง ดร. อมราภรณ์  หมีปาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  2. นางสาววรรณพร  คล้ายสุบรรณ  พนักงานทั่วไป วพบ.
  3. นางสาวสุรีรัตน์   ไกรทอง พนักงานบริการ วพบ.
  4. นางบุญมา  สดสะอาด   พนักงานประกอบอาหาร วพบ.
  5. นายเลียบ  แสงชุ่ม พนักงานสถานที่ วพบ.
  6. นายศุภวาสน์  บุญอาจิน ช่างไฟฟ้า วพบ.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำโดย พ.อ.หญิง รศ. ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการทั้ง         6 ท่าน

ทั้งนี้ในนามของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความมุทิตาจิตที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตราชการอย่างสง่างาม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ

พ.อ.หญิง รศ. ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นตัวแทน มอบของที่ระลึกแด่ พลตรีหญิง ดร. อมราภรณ์  หมีปาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และผู้เกษียณอายุราชการ 

พลตรีหญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นายสิบ ลูกจ้าง วพบ.

พ.อ.หญิง ผศ. ดร.พรรณี ปานเทวัญ ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ พ.อ.หญิง ดร. รุ่งนภา กุลภักดี รองผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ