รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่น 40 ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการทำสัญญา นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 40
  1. หนังสือสัญญา ของผู้เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนส่วนตัว
  2. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสำหรับการทำสัญญา (นรช.)
  3. ใบตรวจสอบเอกสารการทำสัญญาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นรช. รุ่นที่ 40
  4. กำหนดการ การทำสัญญานักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2564
  5. คำแนะนำการทำสัญญา นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2564
  6. ค่าใช้จ่าย นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40