ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) Scan QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line Open Chat

ประกาศกรมแพทย์ทหารบกเรื่องรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ฯ(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
เอกสารรายละเอียดการตรวจร่างกาย สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายฯ