ภาพประชาสัมพันธ์ภารกิจโควิด๑๙ เพื่อลงเว็บไซต์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วพบ.

คณาจารย์ วพบ. ปฏิบัติภารกิจศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีการให้ความรู้ แนะนำและตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับกระแพร่ระบาด รวมถึงการรับเรื่องที่เกี่ยวกับการโรคติดเชื้อโควิด- 19 ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อประสานกรณีที่มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ตั้งแต่ห้วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ๖๔


ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-๑๙ “วัคซีน” คือ “ทางออกของประเทศชาติ” อาจารย์พยาบาล วพบ. ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ทหาร ครอบครัว ตลอดจนประชาชน ตั้งแต่ห้วงเดือน เม.ย. ๒๔๖๔ จนถึงปัจจุบัน


อาจารย์พยาบาล วพบ. ปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อสนับสนุน รพ.รร.๖ ในรอบทดลองระบบ (เตรียมรอบประชาชน) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ รพ.รร.๖ วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๔


แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.) ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.) จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กำลังพล ศพม., วพบ., วพม., สพธ.และ สวพท. ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ และวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


อาจารย์​พยาบาล วพบ. ปฏิบัติภารกิจ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ๒ (ยศ.ทบ.) เพื่อดูแลทหารและครอบครัวที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๓ ผลัด ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เม.ย. – ๑๘ พ.ค. ๖๔


อาจารย์พยาบาล วพบ. ปฏิบัติภารกิจ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร โครงการวัฒนาแฟคตอรี่ จ.สมุทรสาคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ได้สูงสุด ๑๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ จนถึงบัดนี้