วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะจัดการประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 58 เรื่อง “พลิกโฉมพยาบาลไทย: วิถีก้าวใหม่บริการพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19” “Transformative Thai Nurses: Next Normal Health Services in COVID-19 Era” (ประชุมแบบ onsite ที่ วพบ.และแบบ online)
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

โดยมีการเปิดรับการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19

ได้หน่วยคะแนน CNEU 6.5 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง

http://rtanc.app-mice.com