ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก Scan QR Code นี้เพื่อเข้าในกลุ่ม Line Open Chat
การทำสัญญา นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เอกสารสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
ตัวอย่าง การเขียนสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
กำหนดการการวัดตัวตัดเครื่องแบบ
คำแนะนำ การทำสัญญาทุนส่วนตัว
ใบตรวจสอบเอกสารสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
ค่าใช้จ่าย นรพ. ทุนส่วนตัว
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ นรพ. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการครู
ปิรามิดเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการ ก.พ.
VDO แนะนำการทำสัญญาทุนส่วนตัว
กำหนดการปฐมนิเทศ และเข้าหอพัก