ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก Scan QR Code นี้เพื่อเข้าในกลุ่ม Line Open Chat
การทำสัญญา นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
การปฏิบัติตน ของ นรพ.ทุนทบ. และทุนส่วนตัว
ค่าใช้จ่าย นรพ. ทุน ส่วนตัว ( รายชื่อประกาศ ณ 13 มิ.ย.65)
ค่าใช้จ่ายและกำหนดการชำระเงิน
เอกสารสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัวและนรพ.ทุน อผศ.
ใบตรวจสอบเอกสารสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
คำแนะนำ การทำสัญญาทุนส่วนตัว
ตัวอย่าง การเขียนสัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ นรพ. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการครู
ปิรามิดเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการ ก.พ.