วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสผ่านการรับรองจากสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวาระการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับการรับรองปรับตำแหน่งทางวิชาการจาก ผศ.เป็น รศ. ใหม่ 1 ท่าน และเป็น ผศ.ใหม่อีก 2 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564