การฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ รุ่นที่ 7 สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 54 โดยมี พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานในการเปิดพิธีฝึกในครั้งนี้ โดยการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ รุ่นที่ 7 นั้น เป็นการจัดการฝึกที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้รวบยอดทางศาสตร์การพยาบาลและการทหารไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 ณ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ