กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรม “ วพบ. ร่วมใจ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง ๖๒”
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรม “น้อมรำลึกพระคุณครู ๖๓” เนื่องในวันครูแห่งชาติ