ประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ จําแนกตามห้องสอบ สําหรับสนามสอบ วพม. และ วพบ.

แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติในวันสอบภาควิชาการสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า