วพบ.รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก