วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนรพ.กชวรรณ รองยาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพิจารณาเยาวชนดีเด่นที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ผู้อื่น และส่วนรวม มีความมานะอดทน ช่วยเหลือบิดา-มารดาประกอบอาชีพสุจริตและช่วงเหลือผู้อื่นน เข้ารับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ พร้อมเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล