วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nurses

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN

วารสารพยาบาลทหารบก  เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของสมาคมพยาบาลทหารบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล  และการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่  และผลงานการวิจัยให้แก่ พยาบาล  อาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาล  และการศึกษา ให้แก่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกสมาคมพยาบาลทหารบก

3. เพื่อส่งเสริม  สร้างสรรค์  ผลงานวิชาการ  สำหรับบุคลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของพยาบาล และนักการศึกษา

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

5. เพื่อรายงานการดำเนินงานของสมาคมพยาบาลทหารบก

สาระในวารสารพยาบาลทหารบก  ในประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  บทความพิเศษ และปกิณกะ  ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป