พิธีมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีอุปการคุณและ คนดีศรี วพบ.ในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก