เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560
เอกสารวันที่ 24 ส.ค.60
♦ การคิดบวกกับสุขภาวะ อาหารกับกลไกของร่างกายที่พยาบาลควรรู้ โดย ดร.เอกราชฯ
♦ เรื่องดีๆที่อยากเล่า โดย พล.ต.หญิง วาสุณี   อันตรพีระ
♦ Powerful Mind: Powerful Life โดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข
 
เอกสารวันที่ 25 ส.ค.60
♦ Positive Thingink โดย พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
♦ พลังคิดบวก (จากจิตที่บริสุทธิ) : พยาบาลสร้างได้ ดย พลตรี ธารา พูนประชา
♦ พลังรัก พลังชีวิตคิดบวก เพื่องานพยาบาล โดย พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 
♦ พลังรัก พลังชีวิตคิดบวก เพื่องานพยาบาล โดย พว. วินิตย์ หลงละเลิง