คณะกรรมการสารสนเทศ จัดอบรม E-learning 


โดยใช้โปรแกรม Google Classroom ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 


โดย ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 


มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศ.วพบ.001