กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นักเรีนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560001 002