ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

002 001 003