พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารสโมสร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก000