กิจกรรมวันประกาศปณิธาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมุ่งสู่ วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม สามัคคี ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร โดย พลตรีหญิง เบณจมาศ บุญรับพายัพ ผอ.วพบ.ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อารคารกองการศึกษา ชั้น7001 002 003