อบรมการฝึกปฏิบัติการประชุมเชิงประฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก รุ่นที่ 12

ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560001 002 003 004