วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุมัติก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในขณะนั้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบก และเป็นการ  แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการ
พยาบาลของประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ ดังนั้น   วันที่ ๑๙ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลให้กับหน่วยงานกองทัพบก และประเทศชาติโดยเน้นคุณภาพ
บัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมา ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗ และใน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ยกฐานะ
เป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)”   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ ของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
จากมหาวิทยาลัยมหิดล