วิทยาลัยพยาบางกองทัพบก จัดระบบนักเรียนปกครอง เพื่อปกครองบังคับบัญชานักเรียนปกครองแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นการฝึกภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนพยาบาล

home2