วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมประชุม แพทย์ภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิก ณ ประเทศเกาหลี โดยเสนอผลงานวิชาการ โดย พันโทหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าร่วมประชุม และนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง วิถีชีวิตของผู้ป่วยที่มีทวารเทียม (The Way of Life among Patients with Colostomy in Thailand) และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปานทิพย์ แกล้วกล้า พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 46 ค่ายศรีสองรัก จ.เลย เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Podium Presentation เรื่อง The Study Relationship between Life Skills and Smoking Behaviors among the Conscripts of the Medical Company, Phramongkutklao Hospital ในการประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific Military Medicine Conference (APMMC) ครั้งที่ 23 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค. 2556

p4