พันเอกหญิงภารณี ฤกษ์เย็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพยาบาลเครือวัลย์ พิรักษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 ของมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค้นคว้าด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับ​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันทางวิชา​การของ​ไทย และส่งเสริมด้านโภชนการ และสุขภาพให้กับคนไทย ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้