ไม่มีหมวดหมู่

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มอบหมายให้พลตรีรังษี ธีระศิลป์ เป็นผู้แทน เพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสผ่านการรับรองจากสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวาระการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓