RTANC 🇹🇭 🇯🇵 NDMC

อาจารย์พยาบาล และ นักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบัน National Defense Medical College (NDMC) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 มิ ย.- 17 มิ.ย.66 โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน NDMC ได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงโตเกียว ตลอดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะอาจารย์ และนักเรียนพยาบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียนพยาบาลทหารญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมหน่วยให้บริการทางการแพทย์ของกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลทหารญี่ปุ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม ภาษา และ แนวความคิด เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าสำหรับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

E-Book — The Royal Thai Army Nursing College x Nation Defense Medical College Student Exchange Program

By admin